Kategorie      

Obchodní podmínky, GDPR

Úvod Obchodní podmínky, GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1.     Obecná ustanovení a definice

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Ing. Janou Vrabcovou, se sídlem Jiráskova 13, 57001 Litomyšl, IČO 88852741 uzavřené prostřednictvím tohoto eshopu.

1.2. VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

2.     Objednávka

2.1. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí.

2.2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a prodávajícím.

2.4. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky, cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

3.     Storno objednávky

3.1. Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu před převodem peněz za objednané zboží nebo před odesláním zboží v případě placení dobírkou. V případě stornování objednávky je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího o stornu objednávky.

3.2. Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě že:

 • kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky,
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 10ti kalendářních dnů.

3.3. Prodávající může učinit storno objednávky také v případě neuhrazené objednávky, která je neuhrazená po dobu více než 20 kalendářních dnů od učinění objednávky a kupující zároveň nereaguje na emaily prodejce ohledně objednávky.

 

4.     Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

4.2. Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo přímo vyrobeno pro jeho osobu.

4.5. Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy:

 • Prostřednictvím emailové pošty nás kontaktujte s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy, kde nám prosím uveďte číslo objednávky, které je uvedeno na faktuře (příp. dodacím listu) a svým číslem účtu pro vrácení peněz.
 • Zboží zašlete doporučeně a pojištěné na adresu: HANDMADE Gallery, Jiráskova 13, Litomyšl 570 01 za následujících podmínek:
  • zboží musí být bezpečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy,
  • zboží nesmí být použité,
  • zboží nesmí být poškozené,
  • zboží musí být kompletní,
  • zašlete spolu s dokladem o koupi – faktura nebo dodací list.

4.6. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající má nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.     Cenové a platební podmínky

5.1. Nejsme plátci DPH. Cena výrobků je konečná cena.

5.2. Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZ

5.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku do rukou doručovatele České Pošty nebo na pobočce České Pošty
 • bezhotovostně na účet prodávajícího

5.4. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

 

6.     Přeprava a dodání zboží

6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.4. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností expedovány v co nejkratším termínu. U každé položky je uvedena dostupnost zboží. Zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení v systému.

6.5. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, příp. osobního odběru.

6.6. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

6.7. Zboží dodáváme výhradně na území České republiky.

6.8. Pokud si balíček na své pobočce pošty nevyzvednete, pošta automaticky odesílá po uplynutí úložní doby zásilku zpět na naší adresu. V takovém případě budeme nuceni Vám účtovat náhradu škody za poštovné.

6.9. Cena poštovného: (viz DOPRAVA)


7.     Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění     

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v bodě 7.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady nebo druhé jakosti, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Jiráskova 13, Litomyšl.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád (bod 8)

 

8.     Záruční podmínky a reklamační řád      

8.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v tomto eshopu (www.hmgallery.cz) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

8.2. Ke každé uskutečněné objednávce je kupujícímu přiložen prodejní doklad – faktura v případě platby předem a dodací list v případě platby dobírkou. Po uhrazení dobírkové částky je dodatečně kupujícímu odeslána faktura elektronicky na jeho uvedený email. Faktura slouží zároveň jako záruční doklad.

8.3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

 • Zda se jedná o výrobek, který byl objednán
 • Zda je výrobek v neporušeném stavu (nemá zjevnou vadu)
 • Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

8.4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

8.5. Reklamaci je možno řešit osobně na výše zmíněné adrese případně prostřednictvím emailu info@hmgallery.cz. V druhém případě nám prosím zašlete informační email o požadované reklamaci. Do emailu uveďte číslo objednávky uvedené na faktuře, důvod reklamace, případně přiložte fotografie výrobku resp. jeho vad.

 

9.     Ochrana osobních dat  

9.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.

9.2. Kupující je povinen své osobní údaje (při objednávce a při registraci ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

9.5. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě

 

10.     Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů     

10.1. V případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy mezi námi a spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: HANDMADE Gallery, Jiráskova 13, Litomyšl 570 01.

adresa elektronické pošty: info@hmgallery.cz.

 

V Litomyšli dne 1. 2. 2016

 

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Základní ustanovení

1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Jana Vrabcová IČ 88852741 se sídlem Jiráskova 13, Litomyšl 57001 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou

       adresa: Jiráskova 13, Litomyšl 570 01

       email: hm.gallery@seznam.cz

       telefon: 774884401

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.             

Copyright 2014 - 2024 © HANDMADE Gallery